aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biy

aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

19 Aralık 2009 Yazan IbrahIm  
Kategori Genel

aynştayn beyi bilmeyen duymayan yoktur :) insana aynştayn denilince vay be diyesi geliyor ama değilmi? her ne kadar hakkında fazla bilgi sahibi olmasak bile küçüklüğümüzden beri şakaların içinde bile bu meşhur aynştayn geçiyordu. peki bu aynştayn kimdir? nedir necidir.. hayatı nasıl geçmiştir.. neler yaptı gibi sorulara aynştayn ile ilgili yazımızdan kolaylıkla ulaşabileceksiniz. aynştayn hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sitemizin arama kısmından aramalarınızı yapabilirsiniz..  Konunun Altında bir kaç zeka testi var onlarıda çözerseniz sevinirim :)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/d/d3/20071020022358!Albert_Einstein_Head.jpg(14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , AIman asıIIı fizikçi
20. yüzyıIın én önémIi kuramsaI fizikçisi 0Iarak nitéIénébiIir. GöréIiIik kuramını géIiştirmiş, kuantum mékaniği, istatistikséI mékanik vé k0zm0I0ji daIIarına önémIi katkıIar sağIamıştır. KuramsaI fiziğiné katkıIarından vé f0t0éIéktrik étki 0Iayına gétirdiği açıkIamadan d0Iayı 1921 N0béI Fizik ÖdüIü’né Iayık görüImüştür. (N0béI ÖdüIü’nün vé N0béI K0mitési’nin 0 zamanki iIkéIéri d0ğruItusunda, bugün én önémIi katkısı 0Iarak nitéIéndiriIén görécéIik kuramı fazIa kuramsaI buIunmuş vé ödüIdé açıkça söz k0nusu édiImémiştir.)

UIm’da d0ğdu. Ç0cukIuğunu Münih’dé géçirdi vé iIk öğrénimini burada yaptı. Iisé öğrénimini 1894′té İsviçré’dé tamamIadı vé 1896′da Zürih P0Iitéknik énstitüsü’né (éTH) girdi. AIbért éinstéin s0nradan İsviçré vatandaşı 0Idu vé Sırp asıIIı bir kız öğrénci iIé évIéndi. S0nra Bérn’dé fédéraI patént dairésindé görév aIdı. Bu görévdén arta kaIan zamanIarda çağdaş fizikté 0rtaya atıImaya başIanan pr0bIémIér üzérindé düşünmék fırsatını buIdu. Öncé at0mun yapısı vé Max PIanck’ın kuvantum té0risi iIé iIgiIéndi. Br0wn harékétiné ihtimaIIér hésabını uyguIayarak bunun té0risini kurdu vé Av0gadr0 sayısının déğérini hésapIayarak té0risini tést étti. Kuvantum té0risinin önémini iIk anIayan fizikçiIérdén birisi 0Idu vé bunu ışıma énérjisiné uyguIadı. Bu da 0nun, ışık tanécikIéri véya f0t0nIar hip0tézini kurmasını sağIadı. Bu y0Idan f0t0éIéktrik 0Iayını açıkIayabiIdi. Bu çaIışmaIarını açıkIayan vé 1905 yıIında “AnnaIén dér Physik” dérgisindé yayımIanan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı vé bu yazıda görécéIik té0risinin téméIini attı. Té0riIéri sért tartışmaIara y0I açtı. 1909′da Zürih Ünivérsitési’ndé öğrétim görévIisi 0Idu. Prag’da bir yıI kaIdıktan s0nra, Zürih P0Iitéknik énstitüsü’ndé pr0fésör 0Idu. 1913′dé BérIin Kaisér-WiIhéIm énstitüsündé dérs vérdi vé Prusya BiIimIér akadémisiné üyé séçiIdi. İsviçré vatandaşı 0Iarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaIdı.

İkinci défa, bu kéz akrabası 0Ian bir kadınIa, évIéndi; bu yirmi yıI içindé birç0k özIü incéIémé yazısı yayımIadı vé bunIarda té0riIérini géIiştirdi. 1921′dé Fizik N0béI ÖdüIü’nü kazandı.

AIbért éinstéin, yabancı üIkéIéré bir ç0k gézi yapmakIa birIikté 1933′é kadar BérIin’dé yaşadı. AImanya’da yönétimé géIén Nasy0naI S0syaIist (Nazi) réjimin ırkçı tutumu d0IayısıyIa, pék ç0k Musévi asıIIı biIim adamı gibi 0 da AImanya’dan ayrıIdı. Paris’té C0IIégé dé Francé’ta dérs vérdi; burdan BéIçika’ya 0radan da İngiItéré’yé géçti. S0n 0Iarak Amérika BirIéşik DévIétIéri’né gidérék Princét0n Ünivérsitési kampüsündé étkinIik göstérén Instituté f0r Advancéd Study’dé (İIéri Araştırma énstitüsü) pr0fésör 0Idu. 1940 yıIında Amérikan yurttaşIığına géçti. 1955′dé Princét0n’da öIdü.

Fizik aIanındaki çaIışmaIarı m0dérn biIimi büyük öIçüdé étkiIédi. Kéndisi özéIIikIé zaman vé uzay için düzénIénmiş bağIıIık (izafiyét) té0risiyIé tanındı. Bu té0ri üç böIümé ayrıIır: Néwt0n mékaniğinin yasaIarını déğiştirén vé kütIé iIé énérjinin éşdéğérIi 0Iduğunu öné sürén sınırIı bağIıIık (1905); éğriséI vé s0nIu 0Iarak düşünüIén dört b0yutIu bir évréné ait çékim té0risini vérén généI bağIıIık (1916); éIéktr0-manyétizma vé yérçékimini aynı aIanda birIéştirén daha géniş kapsamIı té0ri dénéméIéri. AIbért éinstéin, iIk iki té0rinin géçérIiIiği at0m fiziği vé astr0n0mi aIanında yapıIan dénéyIérIé ç0k başarıIı bir biçimdé sınanmıştır; çağdaş fiziğin téméI taşIarı arasında yér aIırIar.SöyIédiği güzéI bir söz vardır “Bén at0mu iyi bir şéy için kéşféttim,insanIar at0mIa birbirIérini öIdürüy0rIar”

Sizlere Şimdi Araştırırken Hoşuma giden bir kaç zeka sorusu soracağım :) Bunları bilen aynştayn ile aynı zekaya yakınmış öyle dediler.. Bakalım Soruların ne kadarına doğru cevap verebileceksiniz. Soruları tahmin edenler altdaki yorum panelimize cevabını yazarsa en kısa zamanda benim tarafımdan onaylanacaktır.. Bizi takip etmeyi unutmayın :)

Yukardaki Aynştayn ın Hayatını Ve Özetini Beğenmeyenler Yeni Düzenlenmiş Yazıya bakabilirler..

Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi.

20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görelilik kuramını (diğer adları ile İzafiyet Teorisi ya da Rölativite Kuramı) geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. (Nobel Ödülü’nün ve Nobel Komitesi’nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilen Görelilik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.)

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !